206111 Calculus 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last updated: October 12, 2018, 11.42 AM (GMT+7)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206111 โดย #Team206111

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206111 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Fanpage: Calculus 206111
YouTube Channel: Calculus206111


ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 1/2561

 • ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 1/2561
 • หนังสืออ้างอิง
  • เอกสารประกอบการสอน โดยอ้างอิงมาจาก 2.
   (จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
   (นักศึกษาสามารถยืมได้จากห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   (จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อตกลงร่วมกัน
  • นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)
  • นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่
   ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น
 • ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (คลิกที่เลขตอนเรียนเพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้สอนแต่ละท่าน)

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน ผู้สอน

ห้องพัก

001

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ยิ่งทวีสิทธิกุล MB2230

002

MTh 11.00 – 12.30

อ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล (ครึ่งแรก)

อ.ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี       (ครึ่งหลัง)

MB2229

MB2309

003

MTh 11.00 – 12.30

อ.ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ MB2205

004

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี MB2308

005

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล MB2202

006

MTh 13.00 – 14.30

ผศ.ดร.วรพงศ์  ฟูปินวงศ์ MB2307

007

MTh 13.00 – 14.30

อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธ์ MB2220

008

MTh 13.00 – 14.30

ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา MB2320H

009

TuF 08.00 – 09.30

ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ MB2223

010

TuF 08.00 – 09.30

อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม MB2207

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

 • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

ExerciseRoom1_Page_4.jpg

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

สื่อการสอน