206111 Calculus 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last updated: March 25, 2019

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206111 โดย #Team206111

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206111 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Fanpage: Calculus 206111
YouTube Channel: Calculus206111


ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 2/2561

ในภาคการศึกษานี้ มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนน
โดยมีการเก็บคะแนนเข้าชั้นเรียน 5%
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียนและแฟนเพจ

 • ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ที่นี่
 • กำหนดการสอบ 
  สอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 – 18.30
  สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00
 • หนังสืออ้างอิง
  • เอกสารประกอบการสอน โดยอ้างอิงมาจาก 2.
   (จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
   (นักศึกษาสามารถยืมได้จากห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   (จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อตกลงร่วมกัน
  • นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)
  • นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่
   ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น
 • ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (คลิกที่เลขตอนเรียนเพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้สอนแต่ละท่าน)

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน ผู้สอน

ห้องพัก

001

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
(ครึ่งแรก)

ผศ.ดร. สมชาย ศรียาบ (ครึ่งหลัง)

ห้องหัวหน้าภาค

MB2201

002

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

MB2202

003 MTh 13.00 – 14.30 ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ MB2223
004 TuF 08.00 – 09.30 อ.ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี MB2309
005 TuF 09.30 – 11.00 ผศ.ดร.มรกต เก็บเจริญ MB2208

006

MTh 11.00 – 12.30

ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี MB2308

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

 • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค


แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

 

สื่อการสอน