Articles

For my research papers, please go to the research page here

บทความที่เขียนลง My Maths

 • Proof Without Words . นิตยสาร My Maths ฉบับที่ 18 : กรกฎาคม พ.ศ. 2549
 • ตรรกศาสตร์นิรนัยกับการให้เหตุผล นิตยสาร My Maths ฉบับที่ 23 : ธันวาคม พ.ศ. 2549
 • คณิตศาสตร์กับตัวแบบประชากร นิตยสาร My Maths ฉบับที่ 51 : เมษายน พ.ศ.2551

บทความอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

บทความรวบรวมจากที่อื่นที่อ่านแล้วกด Like

MathBat Project!

สมัยผมยังเรียนอยู่สัก ม.5-6 ช่วงนั้นเป็นขาประจำวิชาการดอทคอม ได้มีโอกาสไปตอบกระทู้ทางคณิตศาสตร์ และบ้าพลังทำโจทย์ตอบ (แข่งกันเล่นๆ ) ในบอร์ดวิชาการ เป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตช่วงหนึ่ง เพราะได้มีโอกาสพัฒนาความคิดทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมาก งานนี้มีผู้ร่วมอุดมการณ์อดหลับอดหนอนคิดโจทย์นี้กันอยู่หลายคน จนตั้งเป็นชมรมค้างคาวคณิตศาสตร์หรือ MathBat…ซึ่งในอดีตพวกเราก็มีโอกาสรวบรวมโจทย์ไว้เป็นกลุ่มๆ เป็นเล่มๆ ซึ่งนำเสนอโดยคุณเล็ก สวิตซ์เกียร์ @ กฟผ เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ถ้าให้คนอื่นๆ ได้ใช้ศึกษาต่อไป

เอกสารเมื่อครั้งได้เป็นวิทยากร ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ในช่วงปลายปีการศึกษา 2555 และช่วง 2556 ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรค่าย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้รับเชิญเป็นวิทยาการสอนเสริมวันเสาร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปสำหรับไปใช้ในการเรียนการสอนหรืองานด้านวิชาการ ผมจึงได้ upload เอกสารประกอบการสอน, Slide ในการสอน รวมถึงแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่ได้ใช้สอน

 • สอนครั้งที่ 1 เรื่อง โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ :กรณีศึกษาทฤษฎีบทปีทากอรัส

  • วัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้นักเรียนเห็นถึง โครงสร้างของวิชาคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย นิยาม สัจพจน์ ทฤษฎ๊บท ผ่านการพิสูจน์ข้อความที่ไม่ยาก จากนั้นเชื่อมโยงกับบทเรียน ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทากอรัส โดยการแสดงการพิสูจน์จากเวอร์ชันต้นตำรับ จากนั้นแบ่งกลุ่มให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจการพิสูจน์ทฤษฎีบทปีทากอรัส (Proof without words) ซึ่งมีรูปแบบการพิสูจน์ที่แตกต่างกันหลายสิบรูปแบบ โดยให้เรียบเรียงตามความเข้าใจ
  • สื่อการสอน
   • เอกสารประกอบการสอน (.pdf file) Here
   • Slide ประกอบการสอน (.pptx) Here
   • VDO ประกอบการสอนสำหรับนำเข้าสู่บทเรียน (youtube)
    • แสดงให้เห็นทฤษฎีบทโดยการพับกระดาษ Link Here
    • แสดงให้เห็นทฤษฎีบทจากการนับเม็ดซูกัน Link Here
    • แสดงให้เห็นทฤษฎีบทจากการเทน้ำ Link Here
 • สอนครั้งที่ 2 เรื่อง คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ : รูปเรขาคณิตสาทิสรูป

  • วัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ ผ่านการวางรูปแบบของธรรมชาติ ด้วยรูป Fractal โดยให้สังเกตหาลักษณะของ fractal จากนั้นสรุปลักษณะสำคัญร่วมกัน ศึกษาประวัติของการคิดค้น fractal เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการคิดตั้งปัญหาสิ่งที่อยู่รอบตัว จากนั้น วิเคราะห์กฏเกณฑ์ของ fractal จนเข้าในกระบวนการ generate fractal แล้วจึงให้ออกแบบ fractal ของตัวเอง และทำซ้ำประมาณ 3-4 ครั้ง
  • สื่อการสอน
   • เอกสารประกอบการสอน (.pdf file) Here
   • Slide ประกอบการสอน (.pptx) Here
   • VDO ประกอบการสอน (youtube)
    • สารคดีเรื่อง Nova : Hunting the Hidden Dimension Link Here
%d bloggers like this: