206331 (2018/2) Advanced Calculus

กระบวนวิชา 206331 Advanced Calculus

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2315               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: TuF 13.00 – 14.30      ห้องเรียน: SCB4302
Office Hour: MF 14.30 – 16.00,  or by appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook group (สำหรับ section 2): 2018/2 206331 Advanced Calculus

Course Information

 • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) 206331-02-2018 syllabus
 • รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ที่นี่

การวัดและประเมินผล

 • กิจกรรมในห้องเรียน            10 %
  • คะแนนกิจกรรมในห้องเรียนจะประเมินจาก
   • การทดสอบย่อย (Quiz) ในส่วนนี้จะทำการทดสอบย่อยในหัวข้อที่เรียนบางหัวข้อ โดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ
   • กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน + การอภิปรายในชั้นเรียน ในส่วนนี้ นักศึกษาจะถูกแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ระดมความคิดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน
 • การบ้าน                              10 %
 • การสอบครั้งที่ 1 (ครอบคลุมหัวข้อ 1.1 – 1.9)                         30%
  • กำหนดสอบ วันพุธที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 – 18.30 น.
 • การสอบครั้งที่ 2 (ครอบคลุมหัวข้อ 1.10 – 1.13)                     20%
  • กำหนดสอบ (TBA : สัปดาห์สอบกลางภาค, ตกลงกันในห้องเรียน)
 • การสอบปลายภาค (ครอบคลุมหัวข้อ 2.1 – 2.4, 3.1 – 3.4) 30%
  • กำหนดสอบ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562           เวลา 12.00 – 15.00 น.
 • นักศึกษาจะได้รับเกรด A ถ้ามีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 80% และได้รับเกรด F ถ้ามีคะแนนรวมน้อยกว่า 40%

ข้อตกลงสำหรับการเรียนการสอน

 • นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล
 • นักศึกษาต้องเข้าสอบทั้งสามครั้ง หากขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ ยกเว้นถอนกระบวนวิชาแล้ว
 • นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบกลางภาค- ปลายภาค ชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่

คะแนนการบ้าน

 • การมอบหมายการบ้าน มอบหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์ โดยผู้สอนจะตรวจการบ้านให้อย่างละเอียด
 • นักศึกษาอาจช่วยกันทำการบ้านได้ แต่ห้ามลอกการบ้าน หากตรวจพบว่ามีการลอกการบ้านเกิดขึ้น ทั้งผู้ลอก และผู้ให้ลอกจะไม่ได้รับคะแนนการบ้านในครั้งนั้น
 • การส่งการบ้าน จะส่งการบ้านต้นคาบเรียนของคาบที่เป็นกำหนดส่ง (ก่อนเวลา 13.10 น.) ผู้สอนจะไม่รับการบ้านที่ส่งหลังจากกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้

แผนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สัปดาห์ที่ วันที่

แผนการสอน

1

F 3 Jan 2019 แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล

2

Tu 8 Jan 2019

F 11 Jan2019

1.1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร : ทอพอลอยีบน R^n, นิยามของลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร

3

Tu 15 Jan 2019

F 18 Jan 2019

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร : ลิมิตทำซ้ำ, ลิมิตตามเส้น

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร

4

Tu 22 Jan 2019

F 25 Jan 2019

1.3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

1.4 อนุพันธ์ย่อย)

5

Tu 29 Jan 2019

F 1 Feb 2019

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้ (ต่อ) :

6

Tu 5 Feb 2019

F 8 Feb 2019

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้ (ต่อ)

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้ : การประมาณค่า

7

Tu 12 Feb 2019

F 15 Feb 2018

1.6 ทฤษฎีบทออยเลอร์สำหรับฟังก์ชันเอกพันธ์

1.7 อนุพันธ์ระบุทิศทาง

8

Tu 19 Feb 2018

F 22 Feb 2019

วันหยุด เนื่องในวันมาฆบูชา

1.7 อนุพันธ์ระบุทิศทาง (ต่อ) 1.8 จาโคเบียนของการแปลง

9

Tu 25 Feb 2019

F 1 Mar 2019

1.8 จาโคเบียนของการแปลง (ต่อ)

1.9 การเปลี่ยนตัวแปรของปริพันธ์หลายชั้น

10

M 4 – S 19 Mar 2019 สัปดาห์สอบกลางภาค 

11

Tu 12 Mar 2019

F 15 Mar 2019

งดเรียน

มหาวิทยาลัยประกาศเป็นวันหยุด เนื่องจากหมอกควัน

12

Tu 19 Mar 2019

F 22 Mar 2019

F 22 Mar 2019 (Make up)

1.10 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง

1.10 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง (ต่อ)
1.11 อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร

1.11 อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร (ต่อ)
1.12 ค่าสูงสุดและต่ำสุด

13

Tu 27 Mar 2019

F 30 Mar 2019

1.12 ค่าสูงสุดและต่ำสุด

1.13 ตัวคูณลากรานจ์

14

Tu 2 Apr 2019

We 3 Apr 2019
(Make up)

F 5 Apr 2019

2.1 ปริพันธ์ : นิยามเบื้องต้นของปริพันธ์จำกัดเขต
2.3 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

2.2 ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมสำหรับปริพันธ์

2.4 การหาอนุพันธ์ภายใต้เครื่องหมายปริพันธ์

15

Tu 9 Apr 2019

We 10 Apr 2019 (Make up)

F 12 Apr 2019

3.1 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ : ทบทวนปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

3.2 การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (แบบที่ 1)
3.2 การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (แบบที่ 2)

วันหยุด เนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติม

16

Tu 16 Apr 2019

F 19 Apr 2019

หยุดเรียน วันหยุดชดเชยสงกรานต์

3.2 การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่มีตัวแปรเสริมและการลู่เข้าสม่ำเสมอ)
3.2 การคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

17

Tu 23 Apr 2019

F 26 Apr 2019

งดเรียน

3.3 ปริพันธ์เชิงวงรี

18 – 19

M 29 Apr –
Sun 12 May
สอบปลายภาค วันอังคารที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00 – 15.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

Achives (for references)

%d bloggers like this: