206331 (2017/2) Advanced Calculus

กระบวนวิชา 206331 Advanced Calculus
(ตอนเรียนที่ 2)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2315               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: TuF 13.00 – 14.30      ห้องเรียน: MB2213-14
Office Hour: MF 14.30 – 16.00,  or by appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook group (สำหรับ section 2): 2017/2 206331 Advanced Calculus Sec 002
Website กระบวนวิชา (ส่วนที่ใช้ร่วมกับ section 1): http://www.atichart.com/c206331/

Course Information

 • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) ที่นี่
 • รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน Section 002

การวัดและประเมินผล

 • กิจกรรมในห้องเรียน            10 %
  • สำหรับในตอนเรียน 002 คะแนนกิจกรรมในห้องเรียนจะประเมินจาก
   • การทดสอบย่อย (Quiz) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ จึงจะมีการทดสอบย่อย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน + การอภิปรายในชั้นเรียน นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติม / ทำแบบฝึกหัดหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในคาบเรียน และนำมาอภิปรายในคาบเรียนถัดไป โดยจะประเมินจากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนตามที่มอบหมายงาน, การออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน
  • คำชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนแบบละเอียด สามารถดูได้ที่นี่
 • การบ้าน                              20 %
  • นักศึกษาดูการมอบหมายการบ้านได้จากเว็บไซต์ http://www.atichart.com/c206331/
   โดยการสั่งและส่งการบ้านจะใช้เกณฑ์และกำหนดการเดียวกัน
 • คะแนนสอบกลางภาค          35 %
 • คะแนนสอบปลายภาค          35 %

ข้อตกลงสำหรับการเรียนการสอน (ข้อตกลงร่วมกับ Section 001)

 • นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง)
 • นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
 • หากพบมีการลอกการบ้านจะมีการตัดคะแนนตามที่ประกาศไว้ในห้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่ลอกและคนที่ให้ลอกการบ้าน
 • ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา สำหรับวิชา 206331 ไม่มีการเลื่อนสอบให้แก่นักศึกษาในกรณีที่ตารางสอบชนกับวิชาอื่น

แผนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สัปดาห์ที่ วันที่

แผนการสอน

1

F 5 Jan 2018 แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล

2

Tu 9 Jan 2018 [Act]

F 12 Jan 2018

1.1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร : ทอพอลอยีบน R^n, นิยามของลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร

3

Tu 16 Jan 2018 [Q]

F 19 Jan 2018 [Act]

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร : ลิมิตทำซ้ำ, ลิมิตตามเส้น

1.2 ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร
1.3 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

4

Tu 23 Jan 2018

F 26 Jan 2018

หยุดเรียน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1.4 อนุพันธ์ย่อย : นิยามและความหมาย

5

Tu 30 Jan 2018 *

F 2 Feb 2018

1.4 อนุพันธ์ย่อย : นิยามและความหมาย (ต่อ)

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้

6

Tu 6 Feb 2018

F 9 Feb 2018 [Q]

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้ (ต่อ) :

1.5 ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและความสามารถหาอนุพันธ์ได้ (ต่อ) : การประมาณค่า,
1.6 ทฤษฎีบทออยเลอร์สำหรับฟังก์ชันเอกพันธ์

7

Tu 13 Feb 2018

F 16 Feb 2018 [Ex]

1.7 อนุพันธ์ระบุทิศทาง

1.8 จาโคเบียนของการแปลง

8

Tu 20 Feb 2018

We 21 Feb 2018

F 23 Feb 2018 [Q]

1.8 จาโคเบียนของการแปลง (ต่อ)

1.9 การเปลี่ยนตัวแปรของปริพันธ์หลายชั้น

ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

9

M 26  – Wed 28 Feb
F 2 – M 5 Mar
สอบกลางภาค วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 11.00 น.

10

Tu 6 Mar 2018

F 9 Mar 2018

1.10 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง
1.11 อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร

11

Tu 13 Mar 2018 [Ac]

F 16 Mar 2018

1.11 อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร

1.12 ค่าสูงสุดและต่ำสุด

12

Tu 20 Mar 2018

F 23 Mar 2018

1.13 ตัวคูณลากรานจ์

2.1 ปริพันธ์ : นิยามเบื้องต้นของปริพันธ์จำกัดเขต

13

Tu 27 Mar 2018 [Q]

F 30 Mar 2018

2.3 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

2.2 ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมสำหรับปริพันธ์

14

Tu 3 Apr 2018

We 4 Apr 2018

F 6 Apr 2018

2.4 การหาอนุพันธ์ภายใต้เครื่องหมายปริพันธ์

3.1 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ : ทบทวนปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

หยุดเรียน วันจักรี

15

Tu 10 Apr 2018 [Q]

F 13 Apr 2018

3.2 การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (แบบที่ 1)

หยุดเรียน วันสงกรานต์

16

Tu 17 Apr 2018 [Ac]

F 20 Apr 2018

3.2 การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่มีตัวแปรเสริมและการลู่เข้าสม่ำเสมอ)

3.2 การคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

17

Tu 24 Apr 2018

F 27 Apr 2018

งดเรียน

3.3 ปริพันธ์เชิงวงรี

18 – 19

M 30 Apr – F 4 May
Sun 6 – M 14 May
สอบปลายภาค วันพุธที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 12.00 – 15.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

Achives (for references)

 • ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังสำหรับกระบวนวิชานี้
%d bloggers like this: