206100 (2018/3) Mathematics in Everyday Life

กระบวนวิชา 206100 Mathematics in Everyday Life

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561

การเรียนการสอน

ตอนเรียน เวลาเรียน ห้องเรียน
001 08.00 – 09.30 SCB3100
002 09.30 – 11.00 SCB3100

อาจารย์ผู้สอน

 1. อ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี                   ห้องพัก MB2309         E-mail: supanut.c[at]cmu.ac.th
  (บทที่ 1, 4: จ. 27 พ.ค. – อ. 4 มิ.ย. 62)
 2. อ.ดร. เบน วงศ์สายใจ               ห้องพัก MB2308G       E-mail: ben.wongsaijai[at]gmail.com
  (บทที่ 2, 3: พ. 5 มิ.ย. – พฤ. 13 มิ.ย. 62)
 3. รศ.ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา         ห้องพัก MB2107         E-mail: nattakorn.s[at]cmu.ac.th
  (บทที่ 5-8: จ. 17 มิ.ย. – ศ. 5 ก.ค. 62)

Facebook page : Math206100

Course Information

 • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) Download Here
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา สำหรับวิชา 206100 ไม่มีการเลื่อนสอบให้แก่นักศึกษาในกรณีที่ตารางสอบชนกับวิชาอื่น

การวัดและประเมินผล

 • การสอบกลางภาคเรียน 50 %     (บทที่ 1 – 4)
  กำหนดสอบ   วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 09.00 – 12.00
 • การสอบปลายภาคเรียน 50 %     (บทที่ 5 – 8)
  กำหนดสอบ   วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562       เวลา 8.00 – 11.00

Download Slide, เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน

 • เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 – 4 จัดทำโดย ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย
 • Part 1 (อ.ศุภณัฐ)
  • Slide ประกอบการสอน (อัพโหลดหลังจากสอนเสร็จแล้ว) ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารเสริมก่อนเข้าชั้นเรียน
   • Slide คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
   • Slide คาบเรียนที่ 2 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 | เอกสารเสริม
   • Slide คาบเรียนที่ 3 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 | เอกสารเสริม
   • Slide คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 | เอกสารเสริม
   • Slide คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 | เอกสารเสริม
   • Slide คาบเรียนที่ 6 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 | เอกสารเสริม
   • Slide คาบเรียนที่ 7 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 | เอกสารเสริม
  • เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม (เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและประเมินผล)

Achives (for references)