206111 (2019/1) Calculus

กระบวนวิชา 206111 Calculus (ตอนเรียนที่ 7)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Office: MB2309               E-mail: supanut.c[AT]cmu[DOT]ac[DOT]th
เวลาเรียน: TuF 08.00 – 09.30      ห้องเรียน: SCB2100
Office Hour: Tu 14.30 – 16.00 or by Appointment (เป็นชั่วโมงที่ให้ความสำคัญกับกระบวนวิชานี้)

Facebook ผู้สอน: Supanut Nutsensei Chaidee
Facebook page (กระบวนวิชากลาง): Calculus 206111
Facebook group (สำหรับ section 3): 2019/1 206111 Calculus Sec 007
เว็บไซต์กระบวนวิชา 206111 : Calculus 206111

Course Information

  • เอกสารประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (.pdf file) Download Here
  • ข้อตกลงและแผนการสอนประจำตอนเรียน (.pdf file) TBA
  • เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here
  • นักศึกษาต้องตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา สำหรับวิชา 206111 ไม่มีการเลื่อนสอบให้แก่นักศึกษาในกรณีที่ตารางสอบชนกับวิชาอื่น

แบบฝึกหัดเสริม

Download เอกสารประกอบการสอน, กิจกรรมในชั้นเรียน – เฉลย

(คลิกที่วันที่ เพื่อโหลดไฟล์บันทึกการสอนในชั้นเรียน, คลิก Q/HW เพื่อโหลดเฉลยการบ้านหรือสอบย่อย)

 

สัปดาห์ที่ วันที่

แผนการสอน

1

Tu 6 Aug 2019 [Q]

F 9 Aug 2019 [Q]

แนะนำกระบวนวิชา การวัดและประเมินผล, ลิมิตของฟังก์ชัน

ลิมิตของฟังก์ชัน, ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

Tu 13 Aug 2019 [Q]

F 16 Aug 2019 [Q]

ความต่อเนื่องบนช่วง, ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง,

นิยามของอนุพันธ์, การหาอนุพันธ์ได้

3

Tu 20 Aug 2019

F 23 Aug 2019 [Q]

หยุดเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สูตรการหาอนุพันธ์เบื้องต้น, อนุพันธ์อันดับสูง

4

Tu 27 Aug 2019 [Q]

F 30 Aug 2019 [Q]

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ, กฏลูกโซ่

กฏลูกโซ่ (ต่อ), ฟังก์ชันแฝง

5

Tu 3 Sep 2019 [Q]

F 6 Sep 2019* [Q]

อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม, การใช้ลอการิทึมช่วยหาอนุพันธ์,

อนุพันธ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติ, อนุพันธ์ในรูปการเปลี่ยนแปลง, อัตราสัมพัทธ์

6

Tu 10 Sep 2019* [Q]

F 13 Sep 2019 [Q]

อัตราสัมพัทธ์ (ต่อ) ดิฟเฟอเรนเชียลและการประมาณค่า

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 1: แนะนำลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์

7

Tu 17 Sep 2019 [Q]

F 20 Sep 2019 [Q]

ลิมิตที่อนันต์ ลิมิตอนันต์ 2: รูปอินดิเทอร์มิเนต กฏของโลปิตาล

กฏของโลปิตาล(ต่อ) ฟังก์ชันเพิ่ม – ลด, ความเว้าของฟังก์ชัน

8

Tu 24 Sep 2019 [Q]

F 27 Sep 2019 [Q]

ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ – สัมบูรณ์, การตรวจสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่ง – อันดับสอง, การร่างกราฟ

โจทย์ปัญหาค่าสุงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์, ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์

9

M 30 Sep –
Sun 6 Oct
สอบกลางภาค วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00 – 15.00 น.

10

Tu 8 Oct 2019* [Q]

F 11 Oct 2019 [Q]

ปฏิยานุพันธ์, ปฏิยานุพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร

ปฏิยานุพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร​ (ต่อ)
เทคนิคการหาปริพันธ์ 1 การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน

11

Tu 15 Oct 2019 [Q]

F 18 Oct 2019 [Q]

เทคนิคการหาปริพันธ์ 1 การอินทิเกรตแบบแบ่งส่วน (ต่อ)
เทคนิคการอินทิเกรต 2: การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติเทคนิคการอินทิเกรต 3: การอินทิเกรตแทนค่าตรีโกณมิติ

12

Tu 22 Oct 2019 [Q]

F 25 Oct 2019* [Q]

เทคนิคการอินทิเกรต 4: การอินทิเกรตแยกเศษส่วนย่อย

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่, ผลบวกรีมันน์

13

Tu 30 Oct 2019 [Q]

F 1 Nov 2019 [Q]

สมบัติอินทิกรัลจำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (ต่อ), พื้นที่ระหว่างโค้ง

14

Tu 5 Nov 2019 [Q]

F 8 Nov 2019 [Q]

พื้นที่ระหว่างโค้ง (ต่อ), ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 1 (Disk and Washer Method)

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 1 (Disk and Washer Method) (ต่อ), ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 2 (Shell Method)

15

Tu 12 Nov 2019 [Q]

F 15 Nov 2019 [Q]

ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน 2 (Shell Method) (ต่อ), อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 1

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 2

16

Tu 19 Nov 2019 [Q]

F 22 Nov 2019 [Q]

สมการเชิงอนุพันธ์, การตรวจสอบการเป็นคำตอบ, สมการอันดับหนึ่งแยกตัวแปรได้

สมการอันดับหนึ่งเชิงเส้น, การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

17 – 18 M 25 Nov –
We 4 Dec, F 6 Dec – M 9 Dec 2019
สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 – 11.00 น.

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนเป็นการชั่วคราว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการสอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชานี้

Achives (for references)

%d bloggers like this: